Morfograficko-morfometrická typizácia Západných Karpát

Mapu, ktorá bola výsledkom rigoróznej práce som vyexportoval ako .kml súbor a zobrazil v My Google Maps (mapa sa otvára v novom okne po kliku na obrázok)

2017_05_Sabo_morfo

 

Geomorfologické členenie Slovenska

Túto vrstvu vypublikovanú v rámci My GoogleMaps som spracoval z digitálnych podkladov práce: URBÁNEK, J., BETÁK, J., JÁKAL, J., LACIKA, J., NOVOTNÝ, J. 2009. Regional geomorphological division of Slovakia: Old problem in new perspective. In: Geographia Slovaca, roč. 26, 2009. S. 237-259

Zjednotil som .shp pre celky, podcelky a časti (ArcGIS – Union) a následne som ich v QGISe exportoval do .kml. Vrstva slúži na lepšiu orientáciu a identifikáciu geomofologických jednotiek počas ciest po Slovensku (otvorené v samostatnom okne)

2017_05_geomofro clenenie

Morfologicko-morfometrické typy reliéfu Slovenska

Mapa autorov: TREMBOŠ, P., MINÁR, J. 2002. Morfologicko-morfometrické typy reliéfu 1 : 500 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo ţivotného prostredia SR; Banská Bystrica : Slovenská agentúra ţivotného prostredia, 2002, s. 90-91

Z digitálnej verzie Atlasu krajiny SR som vyexportoval vrstvu a priradil som každej jednotke atribút. Obdnobná typizácia územia bola hlavnou témou mojej rigoróznej práce. (mapa sa otvára po kliku v samostatnom okne)

2017_05_Trembos_Minar Morfo typy

 

Navštívené štáty v rámci EU

Vytvoriť si vlastnú mapovú zostavu umožňuje aj ArcGIS Online. Stačí sa len zaregistrovať. Vytvoril som na ukážku mapu štátov, ktoré sme s manželkou navštívili v rámci Európskej únie. Podkladové dáta (hranice štátov) som stiahol zo stránky Natural Earth (mapa sa otvára po kliku v samostatnom okne)

2017_05_ArcGIS