Obr. 4 Nereklasifikovaný grid vertikálnej členitost