Tab. 4 Rozloha vrchovín a pahorkatín vo vybraných geomorfologických celkoch (%)