Obr. 8 Grafické vyjadrenie rozlohy vrchovín a pahorkatín vo vybraných geomorfologických celkoch (názvy celkov viď tab. 4).