Tab. 2 Celkové zastúpenie morfografických typov na území Slovenska