ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Holec, J., Bednarik, M., Šabo, M., Minár, J., Yilmaz, I., Marschalko, M. 2013. A small-scale landslide susceptibility assessment for the territory of Western Carpathians. In: Natural Hazards, Vol. 69, Issue 1, 2013. pp 1081-1107. Pdf na stiahnutie tu.

 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Šabo, M., Minár, J. 2015. Morfograficko-morfometrická typizácia Západných Karpát a Slovenska pre potreby geoekologických aplikácií. [Morphographic-morphometric typification of the Western Carpathians and Slovakia for geoecological application use]. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2015, roč. 15, č. 2, s. 20-40. ISSN 1337-6799. Dostupné online a na stiahnutie v .pdf

Šabo, M., Minár, J., Holec, J., Žiak, M.. 2012. Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb v oblasti Západných Karpát – prvé priblíženie., [Synthetic evaluation of selected natural hazards in the Western Carpathians area – first approximation]. In: Geografický časopis, roč. 64, 2012, č. 4, s. 335-355. ISSN 1335-1257. Dostupné online a na stiahnutie v .pdf.

Šabo, M. 2012. Všade samé hrozby… In: Geografia, roč. 20, 2012, č. 4, s. 130-133. ISSN 1335-9258.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Smetanová, A., Šabo, M. 2010. Bright patches in Chernozems areas on loess – an evidence of soil erosion and relief changes. In: Prace i Studia Geograficzne, Tom 45. Warszawa : Uniw. Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2010. S. 143-152. ISSN 0208-4589.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Šabo, M. 2010. Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb. In: Acta geographica Universitatis Comenianae, Vol. 54, No. 2. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. S. 193-205. ISSN 0231-715X. Dostupné na stihanutie v .pdf

Šabo, M. 2009. Hodnotenie lokalizačných predpokladov pre rozvoj pešej turistiky na príklade okresu Zlaté Moravce., [Evaluation of natural conditions for hiking development introduced on the Zlaté Moravce district example]. In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 53. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. S. 75-82. ISBN 978-80-223-27773-2. ISSN 0231-715X. Dostupné na stiahnutie v .pdf

Šabo, M. 2009. Východiskový stav poznania pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) v oblasti Západných Karpát., [Synthetic evaluation of natural hazards in western Carpatians Area – source state of knowlege]. In: Zborník vedeckých pracovníkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Mladí vedci 2009“ (Nitra, 2.-3.4. 2009). FPV UKF v Nitre, 2009. S. 1102-1109. ISBN 978-80-8094-499-5.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Holec, J., Šabo, M. 2011. Hodnotenie hrozby svahových pohybov v oblasti Západných Karpát. In: Študentská vedecká konferencia : Zborník recenzovaných príspevkov ([Bratislava] 27. 4. 2011). Bratislava : PriF UK, 2011. S. 1383-1388. ISBN 978-80-223-3013-8. – CD-ROM.

Šabo, M. 2010. Využitie elementarizácie reliéfu pre syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb na území Západných Karpát. In: Študentská vedecká konferencia : Zborník recenzovaných príspevkov ([Bratislava] 28. 4. 2010). Bratislava : PriF UK, 2010. S. 1135-1140. ISBN 978-80-223-2819-7. – CD-ROM.

Šabo, M. 2009. Využitie priestorových informácií pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) v Západných Karpatoch. In: Študentská vedecká konferencia : Zborník recenzovaných príspevkov (([Bratislava] 22. 04. 2009). Bratislava: Prif UK. S. 1585-1589. ISBN 978-80-223-2639-1. – CD-ROM.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Minár, J., Kováč, M., Bielik, M., Hók, J., Králiková, S., Smetanová, A., Šabo, M., Vojtko, R. 2012. Neogene and Quartenary development of the Western Carpathian litosphere: impact of georelief and geohazard. In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU General Assembly 2012 (Vienna, 22.-27.4.2012). ISSN 1029-7009.

Šabo, M.. 2011. Morphological-morphometrical typification of the Western Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology : Book of Abstracts (Ostravice, Czech Rep., 17. – 20. 10. 2011). Eds. J. Hradecký, K. Šilhán. Ostrava : Univ. of Ostrava, 2011. S. 52. ISBN 978-80-7368-444-0.

Žiak, M., Šabo, M.. 2009. Volumetric characteristics of accumulations in Malá and Veľká Studená dolina valleys calculated using a digital model of relief. In: Geomorfologický sborník 8 : Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 : Sborník abstraktů (Kašperské Hory 15. – 17. 4. 2009). Eds. P. Mentlík, F. Hartvich. Plzeň : Katedra geografie, Západočes. univ. v Plzni; Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR; Česká asociace geomorfologů, 2009. S. 69-70. ISBN 978-80-7399-746-5.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Šabo, M., Minár, J., Holec, J.: Synthetic evaluation of selected natural hazards in the Western Carpathians area. In: EUROCORES – TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop “Late Miocene Trans-Paratethys Regional Scale Evolution of the Danube River Basin – Western Black Sea System & Danube Catchment Area Paleogeography and Geodynamics” (Smolenice, Slovakia, April 9-12, 2011) : Program & Abstracts. Ed. Z. Machová. Bratislava : Comenius University, Faculty of Natural Sciences; Association of Slovak Geomorphologists, 2011. S. 56-57.

Šabo, M. 2008. Úloha geomorfológie pri výskume prírodných hazardov (hrozieb) a rizík. In: Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume III. : Zborník abstraktov zo seminára (Bratislava 28. 11. 2008). Zost. Z. Moravčíková. Bratislava : Kat. krajinnej ekológie PriFUK, 2008. S. 12-13. ISBN nemá.

Kvalifikačné práce

Šabo, M. Morfograficko-morfometrická typizácia Západných Karpát a Slovenska pre potreby geoekologických aplikácií. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie. Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2015. 66 s. – Rigorózna práca. Dostupná na stiahnutie v .pdf

Šabo, M. 2012. Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb a rizík v oblasti Západných Karpát. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2012. 131 s. – Dizertačná práca. Dostupná na stiahnutie v .pdf

Šabo, M. 2010. Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb v oblasti Západných Karpát. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2010. 47 s. – Písomná práca k dizertačnej skúške.

Šabo, M. 2008. Lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Zlaté Moravce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2008. 79 s. – Diplomová práca.

Šabo, M. 2006. Geologické a geomorfologické lokality okresu Zlaté Moravce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2006. 45 s. – Bakalárska práca.

 

Projekty

APVV č. ESF-EC-0006-07

From Source to Sink: Integrated Natural Hazards Assessment through the Quantification of Mass Transfer from Mountain Ranges to Active Sedimentary Basins

APVV č. LPP–0130-09

Geovedy pre každého

 VEGA č. 1/4042/07

Geografické polia a výskum prírodných hrozieb

Grant UK 298/2009

Tvorba databázy parciálnych prírodných hazardov (hrozieb) pre potreby ich syntetického hodnotenia v oblasti Západných Karpát

Grant 8/2010 Prírodovedeckej fakulty UK pre doktorandov

Tvorba databázy parciálnych prírodných hrozieb pre potreby ich syntetického hodnotenia v oblasti Západných Karpát